หน้าแรก        ประวัติโรงพัก       หัวหน้าโรงพัก       บุคคลากร       บรรยายสรุป       แนะนำเที่ยว  
       กลับหน้าแรก เวลา  
 

เมื่อ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สภ.แม่สะเรียง จัดรถยนต์ตู้และเจ้าหน้าที่ตำรวจสนับสนุนภารกิจของคณะ
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และคณะแพทย์ศิริราชและสำนักเลขาธิการสำนักราชวัง ปฏิบัติงานพื้นที่แม่ฮ่องสอน
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่นางสาวพวงผกา ใจ๋ใจ ราษฎรอำเภอปาย
ซึ่งได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือและด้รับพระราชทาน
ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการดำรงชีวิต และสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่นางสาวพวง ผกา ที่อำเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อจากนั้น องคมนตรี พร้อมคณะมอบถุงพระราชทาน จำนวน 900 ถุง
แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า ณ โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจาก พระราชดำริบ้านอาโจ้

* * * * * * * * * *